Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

Xtremevoltage
Xtremevoltage
9204 7c1f
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Xtremevoltage
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasexlovenmagic sexlovenmagic
Xtremevoltage
9210 b1f2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalmostlover almostlover
Xtremevoltage
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love vianowezsie nowezsie
Xtremevoltage
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
9800 b40c 500
Reposted frombrumous brumous viaamericano americano
Xtremevoltage
chciała, mogła, zaniemogła.
4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Xtremevoltage
1108 f7b3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Xtremevoltage
Reposted frombluuu bluuu viaweruskowa weruskowa

November 10 2017

Xtremevoltage
4611 4f39
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaGentlemans Gentlemans
Xtremevoltage
9326 c72c 500
Reposted fromasz asz viaGentlemans Gentlemans
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Xtremevoltage
1100 8657
Reposted fromLittleJack LittleJack viaGentlemans Gentlemans
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaGentlemans Gentlemans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl