Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

Xtremevoltage
Przychodzę do Ciebie w snach?
— Tak
Reposted fromthesmajl thesmajl via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
0463 6bd0 500
Reposted frommoai moai via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage

December 25 2017

Xtremevoltage
Reposted fromFlau Flau viakobiety kobiety

December 24 2017

Xtremevoltage
Xtremevoltage
0263 ce14 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasiknitrus siknitrus
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viasurpriseme surpriseme
Xtremevoltage
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaxannabelle xannabelle
Xtremevoltage
Im dłużej tutaj siedzę, tym bardziej chcę do Ciebie w każdy dzień i w każdą noc, chciałbym być w pobliżu rąk.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
Xtremevoltage
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viaweruskowa weruskowa
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Xtremevoltage
0199 c110
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Xtremevoltage
0158 d4d1
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Xtremevoltage
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaczoo czoo
Xtremevoltage
3180 2c15 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
Xtremevoltage
7360 f231
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
Xtremevoltage
4336 c3bc 500
Reposted frombrumous brumous viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl