Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

Xtremevoltage

"Wciąż wracając myślami do tamtych chwil..."

- me
Reposted byMonia94more-than-a-memory000monnnn066
Xtremevoltage
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat via000monnnn066 000monnnn066
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskateboard skateboard
9320 c9f7
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskateboard skateboard
Xtremevoltage
2647 8152
Reposted fromnoticeable noticeable viaskateboard skateboard
8891 748f
Xtremevoltage
Choć wokół dzieje się tyle
Tak naprawdę nie dzieje się nic
— Koniec Świata; I wszyscy razem
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
4855 c4e9
Xtremevoltage
6846 b07a
Reposted fromherside herside via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
2339 f10e 500

i want this. now.

Reposted fromkattrina kattrina via000monnnn066 000monnnn066
1238 bdb7 500
Reposted fromkattrina kattrina via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl